CATALOG 2019 THỂ THAO GIẢI TRÍ VÀ PHỐI HỢP (Snookball & Footpool Footbowl & Footgolf) RECSPORTS VIỆT NAM

DỰ ÁN RECSPORTS VIỆT NAM VIỆT NAM

 Snookball & Footpool Footbowl & Footgolf


THỂ THAO GIẢI TRÍ VÀ PHỐI HỢP – VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG!

GIỚI THIỆU CHUNG

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THỂ DỤC, THỂ THAO VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020
(Ban hành theo Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

     Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất của nhân dân được coi là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Chính phủ. Vận động thể dục, thể thao là một biện pháp hiệu quả để tăng cường lực lượng sản xuất và lực lượng quốc phòng của nước nhà, đó chính là quan điểm của Đảng ta về phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao Việt Nam (Chỉ thị số 106-CT/TW ngày 02 tháng 10 năm 1958 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam về công tác thể dục thể thao) và cũng là lời khuyến cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn dân ta trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục từ những ngày đầu tiên xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa “Dân cường thì nước thịnh”.

     Luật Thể dục, thể thao được Quốc hội khóa XI chính thức thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29 tháng 11 năm 2006 là văn bản pháp lý quan trọng đối với công tác quản lý thể dục, thể thao trong thời kỳ đổi mới, tạo hành lang pháp lý cho thể dục, thể thao Việt Nam phát triển đúng định hướng: vì sức khỏe và hạnh phúc của nhân dân, vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Thể dục, thể thao là một trong 3 lĩnh vực do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý. Vì vậy, Chiến lược phát triển thể dục, thể thao đến năm 2020 được hình thành trong tổng thể phát triển hài hòa cùng với các lĩnh vực văn hóa và du lịch… nhằm tạo thành sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy nhau, hỗ trợ nhau cùng phát triển, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân, mà thể dục, thể thao đóng vai trò chủ đạo đối với sự nghiệp bảo vệ, nâng cao sức khỏe, tạo dựng nhân cách và lối sống lành mạnh của các thế hệ người Việt Nam.

Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 với những nội dung chủ yếu sau:

1. Thể dục, thể thao cho mọi người

  • – Thể dục, thể thao quần chúng.
  • – Giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.
  • – Thể dục, thể thao trong lực lượng vũ trang.

2. Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

3. Ủy ban Olympic Việt Nam và tổ chức xã hội – nghề nghiệp về thể thao.

TẦM NHÌN

    Hiện nay, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe là nhu cầu thiết yếu của mỗi người dân. Vận động hoạt động thể thao là hình thức chủ động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tiên quyết. Vì vậy hoạt động thể thao tại Việt Nam cũng đã và đang được Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm. Song các môn thể thao giải trí và phối hợp trên thế giới đã được phát triển nhiều năm qua, tại Việt Nam thì mới tiếp cận đến. Tuy nhiên, các môn thể thao giải trí và phối hợp này còn xa xỉ hầu như chỉ dành cho những người có điều kiện kinh tế. Trong tương lai không xa Dự án RECSPORTS Việt Nam tiên phong phát triển các bộ môn thể thao giải trí và phối hợp trở thành phổ cập trên toàn quốc và đưa phong trào thể thao giải trí và phối hợp Việt Nam hội nhập với thế giới.

SỨ MỆNH

Dự án RECSPORTS Việt Nam – Phát triển sân chơi thể thao giải trí và phối hợp để cộng đồng được vận động, kết nối, vui chơi phát triển lành mạnh nâng cao sức khỏe, với chi phí hợp lý nhất.

“RECSPORTS – Thể thao giải trí & phối hợp – Vì sức khỏe cộng đồng!”

MỤC TIÊU

  •     2019 – 2020: Dự án Recsports Việt Nam phát triển đại diện trên 63 tỉnh thành phố. Phát triển các môn thể thao giải trí và phối hợp như các môn Snookball, Footpool, Footgolf, Footbowl tại các trường học, khu vui chơi, khu trải nghiệm, khu du lịch, sân chơi cộng đồng. Hình thành các giải đấu phong trào tại các tỉnh và vùng.
  •     2020 – 2023: Phổ cập phong trào thể thao giải trí và phối hợp. Phát triển thêm các môn thể thao giải trí và phối hợp mới, đồng thời phát triển mở rộng trong các sân chơi cơ quan, công sở, đơn vị y tế, phục hồi chức năng, đơn vị quốc phòng, quân đội,… Hình thành nâng cấp các giải đấu lên chuyên nghiệp từ tỉnh thành đến cấp quốc gia.
  •     2023 trở đi: Tiếp tục phát triển các giải đấu phong trào và chuyên nghiệp trên toàn quốc. Phát triển các giải đấu thể thao giải trí và phối hợp Quốc tế tại VN và hình thành các đội tuyển giao lưu, thi đấu trong khu vực và thế giới. 

NHỮNG THÀNH CÔNG ĐẠT ĐƯỢC
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Các Đơn Vị Đồng Hành

Tải bộ tài liệu Catalog đầy đủ tại đây:
hosonangluc Recsports Vietnam

Xem các sản phẩm và giá bán tại đây:  SPORTS TOURS

DỰ ÁN RECSPORTS VIỆT NAM
RecSports bao gồm 03 bộ môn: Snookball, FootbowlFootgolf.
Snookball là sự kết hợp giữa bộ môn billiard (bi-a) truyền thống và bóng đá.
Footbowl là kết hợp giữ bóng đá và bowling. Footgolf kết hợp giữa bóng đá và golf.

 

...